Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Terug naar Links

www.allesoverbetalen.nl
De website geeft heldere informatie over betalingsverkeer en producten, eventueel zijn er links naar andere relevante websites.

www.belastingvoordeelvoorgehandicapten.nl
Het leven is al duur genoeg. U hebt te maken met een handicap, chronische ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dan zijn de gewone dingen van het leven voor u vaak duurder dan voor anderen. Bovendien betaalt u eigen bijdragen voor zorg, hulpmiddelen, voorzieningen, aanpassingen en behandelingen. U kunt een deel van die kosten terugkrijgen. Doe aangifte inkomstenbelasting. Dat kan u een flink belastingvoordeel opleveren. Ook als u een laag inkomen hebt. Zelfs als u weinig of geen aantoonbare extra kosten hebt. Deze website helpt u op weg.

www.berekenuwrecht.nl
Welke regelingen zijn er allemaal? Kom ik er voor in aanmerking? Op deze site kunt u het berekenen!

www.burger.overheid.nl
De gedragslijn van burger@overheid geeft aan hoe overheden moeten handelen bij ontvangst, beantwoording en archivering van e-mail. De gedragslijn gaat ook in op het hanteren van richtlijnen en het monitoren van prestaties.

www.cnvjongeren.nl
De vakbond voor en door jongeren

www.consumentendezorg.nl
Voor vragen over de zorg of een knelpunt.

www.ehbwstartpagina.nl
Eerste hulp bij werk, een toegangsdeur naar diverse sites over werk en inkomen. Speciaal voor mensen met beperkingen veel verbrokkelde informatie bij elkaar over werk en gezondheid.

www.fama.nl
Fama helpt de weg te vinden in reÔntegratieland. Dit is een samenwerkingsverband tussen dove en blindenorganisaties.

www.handvestburgerschap.nl
Verantwoordelijk burgerschap is de sleutel tot een vitale samenleving en een gezonde democratie. Daarover willen we met u in gesprek! Via deze site kan iedereen meedoen aan de discussie. De eerste discussieronde is inmiddels afgerond. In de verdiepingsronde wordt per element van burgerschap een aantal stellingen geselecteerd, waarvan u mag bepalen of deze essentieel zijn voor verantwoordelijk burgerschap. Dus hoe vindt u dat je met open vizier naar de samenleving kunt kijken? We horen het graag. De stellingen zijn gebaseerd op de eerdere discussie.


www.jongeren.werk.nl
Klachten contact centrum CWI. Tevens actuele informatie met betrekking tot wajong en wao.

www.kiesbeter.nl
Deze website helpt u bij de keuze in de zorg, zorgverzekeringswet. Het is uw wegwijzer in de zorg.

www.naareenmensenrechteninstituut.nl
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie aangewezen als kwartiermaker voor de totstandkoming van het nationaal mensenrechteninstituut.

www.nationaleombudsman.nl
Met klachten over de overheid kunt u terecht bij de nationale ombudsman.

www.nfu.nl
De website van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Zij behartigen de gezamenlijke belangen van de UMC's. Daartoe ontwikkelt de federatie gemeenschappelijke beleidsvisies en standpunten op alle terreinen die de acht UMC's aangaan.© copyright NFU.

www.nibud.nl
Nationaal instituut voor budgetvoorlichting

www.rechtopbijzonderebijstand.nl
Voor heldere en onafhankelijke informatie

www.rijksoverheid.nl
De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken. De Rijksoverheid. Voor Nederland.


www.svb.nl
Via het persoonsgebonden budget (PGB) organiseren steeds meer mensen hun eigen zorg. Zij bepalen zelf door wie, wanneer en op welke wijze zij zorg ontvangen en houden zo de regie over hun leven. Die vrijheid brengt wel allerlei onbedoelde plichten met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen en werkgeverschap. Het Servicecentrum PGB heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van budgethouders.

www.vraagwelder.nl
Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. Welder - voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk - vormt brug tussen twee werelden: systeemwereld en ervaringswereld.

www.wajongmagazine.nl
Hier vind je alles over Wajong en werk. Voor wajongeren en werkgevers.

www.wajongwegwijzer.nl
In de Wajong-wegwijzer vindt u mensen en organisaties die voor u van belang kunnen zijn.

www.wajongcafe.nl
Op deze site vind je actuele informatie over vele aspecten van de WAO.

www.wig.nl
Wilt u aan de slag met een beperking, en niet achterover zitten en/of klagen, informeer eens bij werkgroep integratie gehandicapten.

www.wijzerwerken.nl
Wijzer werken vormt de brug tussen de student of pas afgestudeerde hbo'er of academicus met een handicap en het bedrijfsleven. De behoeften van beide partijen vormen het uitgangspunt, zodat aan beide kanten gewerkt wordt.

www.zorgbelang-nederland.nl
Zij behartigen de belangen van patiŽnten en consumenten in zorg en welzijn. Vele patiŽntenorganisaties zijn hierbi betrokken, zowel regionaal als landeljk.

www.zorginnovatieplatform.nl
Deze website is bedoeld als inspiratiebron voor iedereen die zich bezighoudt met innovatie in de zorg. Lees bijvoorbeeld de visie van het ZIP en kijk of het bijbehorend financieel instrumentarium u kan helpen bij het opschalen van uw innovatie. Bovendien kunt u lid worden van het ZIP-netwerk en uw innovaties delen met andere zorginnovatoren.