Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment
Welke vervoersvoorzieningen zijn er?
Bron: Handicapnieuws.net

Welke gemeentelijke vervoersvoorzieningen zijn er voor gehandicapten en chronisch zieken?

Gemeenten hebben alleen een compensatieplicht om voorzieningen te treffen binnen hun regio; dat is altijd de gemeente waarin iemand woont, vaak uitgebreid tot een aantal aangrenzende gemeenten. Voor reizen buiten de regio hoeft de gemeente alleen vervoer aan te bieden als dat sociaal isolement voorkomt.
In de gemeentelijke verordening is geregeld welke voorzieningen verstrekt worden en tegen welke voorwaarden. Openbaar vervoer heeft het primaat, dat wil zeggen dat er argumenten moeten zijn om tot verstrekking van een Wmo-vervoersvoorziening over te gaan indien het openbaar vervoer adequaat bruikbaar is. Indien dit in beperkte mate het geval is, kan vanuit de Wmo een aanvullende voorziening getroffen worden. Het kan dan gaan om alledaagse behoeften, zoals winkelen, bezoek binnen de vervoersregio, uitgaan, sporten. In het kader van de Wmo te verstrekken vervoersvoorzieningen kunnen bestaan uit:

a. een algemene voorziening in de vorm van een collectieve vervoersvoorziening (CVV) tegen gereduceerd tarief
of een individuele voorziening zoals:

b. een individuele vervoersvoorziening in natura
c. een persoonsgebonden budget te besteden aan een individuele vervoersvoorziening in natura
d. een financiŽle tegemoetkoming in de kosten van een individuele vervoersvoorziening.
Bij b. een individuele vervoersvoorziening in natura kan het gaan om:

een al dan niet aangepaste bruikleenauto
een al dan niet aangepaste gesloten buitenwagen
een scootmobiel
een ander verplaatsingsmiddel.
Bij d. een financiŽle tegemoetkoming in de kosten van een individuele vervoersvoorziening kan het gaan om:

een aanpassing van de eigen auto
gebruik van een bruikleenauto
gebruik van taxi of auto
gebruik van rolstoeltaxi
medisch noodzakelijke begeleiding.
Vervoersvoorzieningen in het kader van maatschappelijke participatie voor mensen die in een AWBZ-gefinancierde instelling wonen, vallen - mits bedoeld voor sociaal verkeer - ook onder de Wmo. Hierbij valt te denken aan een scootmobiel voor buiten, een rolstoeltaxivergoeding, etc.

Vervoersvoorzieningen voor het reizen naar het werk vallen onder de wet WIA (ex REA) (zie aldaar). Heeft u een dergelijke vervoersvoorziening, dan wordt het leefvervoer ook via de uitvoeringsorganisatie UWV van deze wet geregeld.

Voor vervoerskosten in het kader van ziekte (bezoek aan arts, ziekenhuis, etc.) bestaan aparte regelingen (AWBZ, Zvw).

Voor vervoerskosten in het kader van onderwijs bestaan aparte regelingen (Wetten op onderwijs, WIA).