Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

Uitleg: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Overzicht regelingen Wtcg

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) bestaat sinds 2009 en vervangt de fiscale buitengewone uitgavenregeling. De Wtcg bundelt een aantal maatregelen.

De 5 Maatregelen waaruit de Wtcg bestaat:

  1. een algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Het CAK keert deze jaarlijks uit;
  2. korting op de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo. Het CAK verrekent de korting automatisch op de maandelijkse factuur;
  3. een fiscale regeling voor specifieke zorgkosten. Hiervoor geeft u zelf de kosten op bij de aangifte van uw inkomensbelasting.
  4. inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten die 35%of meer arbeidsongeschikt zijn. Het UWV keert de tegemoetkoming uit;
  5. inkomenscompensatie voor ouderen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de compensatie maandelijks via de AOW;

Wat de maatregelen 1 tot en met 4 inhouden:

1. Algemene tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming uit de Wtcg hangt af van uw leeftijd, uw zorggebruik en uw woonsituatie. Er is een lage en een hoge tegemoetkoming.

De peildatum voor vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming is 1 januari van het jaar waarover de tegemoetkoming wordt betaald. Uw leeftijd op 1 januari 2011 bepaalt dus welk bedrag u krijgt in 2012. U ontvangt de tegemoetkoming altijd een jaar later. Eind 2012 krijgt u dus de tegemoetkoming over 2011.

Hoogte Wtcg 2011 (uitbetaald in 2012)

 

Jonger dan 65 jaar

65 jaar oud ouder

Lage tegemoetkoming

€ 308

€ 154

Hoge tegemoetkoming

€ 514

€ 360

2. Korting op eigen bijdrage

  • Korting op eigen bijdrage AWBZ.

Mensen die een eigen bijdrage betalen voor zorg via de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) krijgen van het CAK een korting op de eigen bijdrage voor zorg met verblijf.

U krijgt een korting van 16% als u en/of uw partner jonger zijn dan 65 jaar. Bent u 65 jaar of ouder, dan is de korting 8%.

Het CAK verrekent deze korting automatisch op de factuur.

Heeft u een persoonsgebonden budget voor AWBZ-zorg? Dan wordt de korting verrekend en krijgt u een hoger netto budget.

  • Korting op Eigen Bijdrage Wmo.

Mensen die een eigen bijdrage betalen voor zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) krijgen vanuit de Wtcg een korting van 33% op de eigen bijdrage Wmo.

Die korting geldt ook voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Het CAK verrekent de korting automatisch op uw maandelijkse factuur.

3. Fiscale regeling voor specifieke zorgkosten.

Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Bijvoorbeeld dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Deze kosten heten specifieke zorgkosten.

Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van de ziektekosten die aftrekbaar zijn.

- De regeling specifieke zorgkosten geldt behalve voor uzelf ook voor andere personen binnen uw huishouden.

- U mag alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel.

- De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

- De hoogte van het wel belasting betaalt in Nederland, kunt u ook specifieke zorgkosten aftrekken van de belasting. U moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de BelastingTelefoon.

4. Inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten die 35%of meer arbeidsongeschikt zijn.

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een extra tegemoetkoming uit de Wtcg van € 342. Deze extra tegemoetkoming staat los van de algemene tegemoetkoming uit de Wtcg die chronisch zieken en gehandicapten krijgen.

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u op 1 juli van het betreffende jaar:

- minstens 35% arbeidsongeschikt was;

- AWBZ-verzekerd was;

- recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV (WAO-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of WAZ-uitkering).

Als u recht heeft op de tegemoetkoming, betaalt het UWV deze automatisch aan u uit. De tegemoetkoming voor 2012 is € 342 netto en krijgt u in het derde kwartaal van 2012.

Als u uw uitkering via uw werkgever of een andere instantie ontvangt dan van het UWV, krijgt u de tegemoetkoming ook via uw werkgever of die andere instantie.

Veranderingen in de Wtcg 2012 (betaling in 2013!)

Per 1 januari 2012 is een aantal voorwaarden voor de tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg) aangepast:

- hulpmiddelen die levenslang nodig zijn, voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden, vallen ook onder de voorwaarden;

- er zijn strengere voorwaarden voor fysiotherapie en oefentherapie: Alleen mensen die een chronische aandoening hebben en zeer intensieve fysiotherapie of oefentherapie krijgen, komen nog in aanmerking voor een tegemoetkoming.

- de bedragen van de Wtcg worden niet aangepast aan de inflatie.

- de algemene Wtcg-tegemoetkoming wordt inkomensafhankelijk:

  • Alleenstaanden met een inkomen hoger dan € 24.570,- en gezinnen met een inkomen hoger dan € 35.100,- krijgen geen tegemoetkoming meer.
  • Uitzondering: Als een gezin met een inkomen boven de inkomensgrens meer dan één tegemoetkoming krijgt, kan maar één tegemoetkoming wegvallen.