Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

Persbericht

Utrecht, mei 2012

 

Samenwerking tussen zorgverleners kan beter

 

Ongeveer 40% van de mensen met een chronische aandoening heeft wel eens de indruk dat de medische gegevens niet goed worden uitgewisseld. Mensen met twee of meer aandoeningen zijn nog minder tevreden over de uitwisseling. Dat is ťťn van de uitkomsten van de meldactie ‘Samenwerking zorgverleners’ van Kwaliteit in Zicht, een programma van acht grote patiŽntenorganisaties. De meldactie werd vanaf november jongstleden gehouden en kende 5320 deelnemers met een chronische aandoening.

 

Naast de meldactie onder patiŽnten, vond een onderzoek over samenwerking tussen zorgverleners plaats waar 60% van de Nederlandse ziekenhuizen aan heeft meegewerkt. Vertegenwoordigers van deze ziekenhuizen beantwoordden tussen december 2011 en februari 2012 een vragenlijst over de samenwerking tussen zorgverleners binnen het ziekenhuis en over de samenwerking met ‘ketenpartners’ als huisartsen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de uitwisseling van patiŽntgegevens. Zo hebben niet alle zorgverleners toegang tot een (elektronisch) gedeeld dossier. Er is dus niet altijd een overzicht van alle patiŽntgegevens en van alle behandelingen en begeleiding rondom een patiŽnt. Onnodig dubbel onderzoek kan hiervan een gevolg zijn. Dit komt voor bij 13% van de deelnemers aan de meldactie. Bij mensen met meer dan twee aandoeningen, ligt dat percentage op 19%.

 

Bundeling patiŽntgegevens

Daarmee samenhangend, geeft een kwart van de mensen met een chronische aandoening aan dat de medische gegevens niet gebundeld zijn in ťťn dossier voor alle betrokken zorgverleners. Nog eens 51% weet niet of de medische gegevens gebundeld zijn. Uit de vragenlijst onder ziekenhuizen blijkt, dat in slechts vier ziekenhuizen de patiŽnt elektronisch toegang heeft tot zijn of haar dossier of behandelplan. Veel ziekenhuizen hebben ingevuld dat de patiŽnt wel een kopie van- of inzage in het dossier kan krijgen. Dit is ook wettelijk vastgelegd, maar biedt geen directe toegang tot alle gegevens. Directe toegang tot alle eigen gegevens is essentieel om patiŽnten actief te laten deelnemen als partner in de zorg.

 
 

Aanspreekpunt

Een groot deel van de deelnemers aan de meldactie (84%) vindt het hebben van ťťn aanspreekpunt voor hun zorg belangrijk. Uit de data van het onderzoek onder ziekenhuizen blijkt, dat de verantwoordelijkheidsverdeling vaak nog niet vastgelegd is. Voor patiŽnten is het echter van groot belang om te weten bij wie hij of zij terecht kan met vragen. Naast het hebben van een vast aanspreekpunt, is het voor zowel de patiŽnt als voor de zorgverleners essentieel om te weten wie de gehele zorgverlening aan de patiŽnt coŲrdineert en wie inhoudelijk eindverantwoordelijk is. Dit geldt voor de zorg aan mensen met meerdere aandoeningen.

 

Chronische patiŽnt wil samenwerken met zorgverleners

78% van de mensen met een chronische aandoening vindt het belangrijk dat er ook afspraken worden gemaakt over zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheden in het behandelproces. Een groot deel van de ziekenhuizen maakt deze afspraken ook met de patiŽnt. Echter, ook deze afspraken worden nog niet altijd vastgelegd. Het vastleggen van afspraken in het dossier,  behandelplan en zorgplan is essentieel om ervoor te zorgen dat de afspraken bij alle betrokken bekend zijn. Wel geven bijna alle ziekenhuizen aan patiŽnten te betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van de ketenzorg.

 

Kwaliteit in Zicht

Met het transparant maken van deze gegevens, beoogt het programma Kwaliteit in Zicht de samenwerking en afstemming tussen zorgverleners te bevorderen. Ieder ziekenhuis dat heeft deelgenomen aan het onderzoek, krijgt de individuele resultaten teruggekoppeld ten opzichte van de andere deelnemende ziekenhuizen. De partners van Kwaliteit in Zicht gebruiken de uitkomsten van de onderzoeken onder andere in de dialoog met zorgaanbieders. Het uiteindelijke doel blijft het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg aan iedere individuele patiŽnt.

 

De rapportage van de meldactie onder patiŽnten, de resultaten van het onderzoek onder ziekenhuizen en verdere informatie over het programma Kwaliteit in Zicht zijn te vinden op www.programmakwaliteitinzicht.nl