Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving
Of and for visual impaired people and their social environment

BIJEENKOMST KATINKA SLUMP OP DE AIL  - 10 november 2009

 

Thema: rechtspositie van ouders (met korte aanvulling onderwijsinspectie)

 

Katinka begint de bijeenkomst met een korte toelichting op het ontstaan en de partners van 5010 (http://www.50tien.nl/).

In weekbrief 36 heb ik daar uitgebreid aandacht aan besteed (goed om dit nog eens te lezen). In het kort komt het neer op:  5010 is een samenwerking van de organisaties voor ouders in het onderwijs LOBO, NKO, OUDERS & COO en VOO en organisaties voor leer-, gedrags- en ontwikkelingspro-blemen en handicaps, Balans en CG-RAAD (d.w.z. de rugzaklijn). Dit brede samenwerkingsverband geeft een groot draagvlak en bundelt de expertise om te voorzien in de vragen van ouders.

 

Rechten van ouders

 • Waar het om gaat is: wie is het bevoegd gezag op een school (het bestuur). Wie beslist en wat is de rol van de Medezeggenschapsraad.1
 • Kinderen hebben recht op onderwijs. Dit is een “recht” waar niet zomaar van afgeweken kan worden.2
 • Vraag verzoeken schriftelijk aan (vaak nadat er een gesprek heeft plaats gevonden) en vraag ook om genomen besluiten schriftelijk te bevestigen. Vaak zijn besluiten op papier anders geformuleerd en kan er een bezwaar aangetekend worden. Hiermee kom je op het vlak van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.
 • Wet primair onderwijs en voortgezet onderwijs.3
 • Artikel 8 uit de wet primair onderwijs (recht op onderwijs: op een ononderbroken leerlijn). 4
 • Wet op expertise centra = speciaal onderwijs. 5

 

Als het niet goed gaat op school kunnen ouders terugvallen op:

 • Schoolgids; wat is er geregeld, waar kunnen ouders nog gebruik van maken. Is alles al geprobeerd?6 De schoolgids moet verwijzen naar het schoolplan (ouders hebben recht op inzage in het schoolplan).
 • Pedagogisch plan van de school Wat staat er in het pedagogisch plan met betrekking tot de zorg.
 • Zorgplan van de school wat zijn de mogelijkheden van de school om zorg te bieden.
 • Het handelingsplan een overeenkomst tussen school en ouders (bij regeling rugzak is er de verplichting dat ook de ouders dit ondertekenen).

Let op: ouders zijn alleen gesprekspartner als zij kennis van zaken hebben!

 

Als ouders op zoek zijn naar een andere school (o.a. zij-instroom)

 • Vraag altijd eerst een inschrijfformulier op en schrijf je in.
 • Ga pas na de inschrijving en acceptatie van de inschrijving  een gesprek aan met school.
 • Zorg als ouder dat je inzage hebt in het leerlingdossier. Alleen de registratie van de resultaten van een leerling (onderwijskundig rapport) mogen doorgestuurd worden naar een andere school.7
 • Psychologische rapporten en andere persoonlijke verslagen mogen niet zonder toestemming van de ouders (vanaf 16 jaar door het kind zelf!!) doorgegeven worden aan derden.8

 

Onderwijsinspectie

 

De onderwijsinspectie behandelt gn klachten, maar ontvangt wel signalen, een uitzondering vormden de klachten die aan de vertrouwensinspecteur voorgelegd kunnen worden. Meerdere signalen over een school kunnen leiden tot een onderzoek. Het is dus altijd zinvol als ouders zaken melden.

De vertrouwensinspecteur heeft een bijzondere toezichtstaak toebedeeld gekregen die is vastgelegd in de WOT en onderwijswetgeving9. Sinds 1999 kan er onderzoek worden gedaan naar klachten over ‘Seksuele intimidatie en seksueel misbruik’, sinds 2004 naar ‘Fysiek en psychisch geweld’ en sinds 2005 naar ‘Discriminatie en radicalisering’. Scholen, ouders, studenten, leerlingen, leerplicht-ambtenaren en anderen kunnen bij het Loket Onderwijsinspectie terecht met vragen over het toezicht in het algemeen, over kwaliteit van het onderwijs, over de werkwijze van de inspectie of over de website van de inspectie (http://www.onderwijsinspectie.nl/nl/home).

 

In de bijeenkomst van Katinka werd gesproken over het feit dat scholen afgerekend worden op resultaten. Een paar dagen na deze bijeenkomst was er met 5010 een deskundigheidsbijeenkomst met de onderwijsinspectie en daar kwam het volgende uit:

Leerlingen met een handicap of stoornis tellen niet mee in de bepaling van de onderwijsresultaten. De school moet ze dan wel speciaal op hen gericht onderwijs aanbieden. Er zijn ook leerlingen zonder rugzak die minder goed meekomen, die wel meetellen bij het berekenen van de resultaten van een school. Zo worden scholen gestimuleerd om minder goed presterende kinderen zodanig onderwijs te geven dat zij beter gaan presteren. Iedere school heeft leerlingen die zwak presteren of juist uitmuntend. Een school moet zorgen dat alle leerlingen naar vermogen kunnen presteren. Als de resultaten van een school achterblijven bij andere, vergelijkbare scholen, dan moet er werk van gemaakt worden om ze te verbeteren. Als dat een jaar zo is, kan er nog sprake zijn van toeval. Maar als de totale opbrengsten meerdere jaren achterblijven, is er meer aan de hand. De school krijgt dan aangepast toezicht van de inspectie.

Zie hiervoor: http://www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/over-ons/Vragen/Hoe-beoordeelt-de-inspectie-scholen-met-veel-rugzakleerlingen

 

NOTEN

1      De laatste 20 jaar is er veel veranderd in de ‘posities’ om de kinderen heen. Voor die tijd bestonden de schoolbesturen uit ouders. Nu zijn het managers/bestuurders. Niet het onderwijs is hun inspiratiebron, maar de vraag: hoe kan ik mijn school het beste op de kaart zetten? De overheid heeft de bevoegdheden afgestaan aan de besturen. Tegelijkertijd hiermee is een ‘verkeerd’ beeld ontstaan over ouders als zouden deze lastig en veeleisend zijn.

Voor de Wet medezeggenschap op school zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685)

2      Volgens artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft iedereen recht op onderwijs (http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Mensenrechten/Mensenrechten_en_internationale_organisaties/Verenigde_Naties/Universele_Verklaring_van_de_Rechten_van_de_Mens)

3      De Wet op het Primair Onderwijs (Wpo) die dateert uit 1981 is te vinden op: http://www.wetboek-online.nl/wet/Wpo.html  en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Wvo) uit 1963 kun je inzien op: http://www.wetboek-online.nl/wet/Wvo.html

Of via http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420 en http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399

4      Artikel 8  (lid 1) luidt: Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen (http://www.wetboek-online.nl/wet/Wpo/8.html)

5      Wet op Expertise centra, zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549

6      Iedere school geeft een eigen schoolgids uit. Daarnaast geeft het ministerie van OCW ieder jaar twee onderwijsgidsen uit. Een gids voor het primair onderwijs (po) en een gids voor het voortgezet onderwijs (vo). De gidsen helpen ouders met het maken van een schoolkeuze en het contact met de school. Verder informeren de gidsen over schoolvakanties, de examens en rechten en plichten van ouders en leerlingen (van iedere onderwijsgids komt een exemplaar op de AIL te liggen). Deze gidsen zijn niet te bestellen, maar wel te downloaden via: http://www.minocw.nl/onderwijs/391/Informatie-voor-ouders.html

         Onderwijsgids PO 2009-2010
Pdf-icoonPdf-bestand, 2MB

         VO-gids 2009-2010
Pdf-icoonPdf-bestand, 1.9MB

7      Meer informatie over het leerlingdossier staat op: http://www.minocw.nl/actueel/nieuwsbrief/artikel/708/het-leerlingdossier.html

Scholen moeten ouders adequaat informeren inzake onderwijskundig rapport over hun kind: http://www.cbpweb.nl/documenten/med_20090609_basisscholen.shtml?refer=true&theme=green

8      Informatie over het geven van inzage in persoonsgegevens (dus ook medisch dossier) kun je vinden op: http://www.cbpweb.nl/documenten/inf_va_inzage_persoonsgegevens.stm

9      WOT staat voor Wet op onderwijstoezicht, zie: http://www.st-ab.nl/wetten/0723_Wet_op_het_onderwijstoezicht.htm